Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Historia Myślenickiego Towarzystwa Kultury

FORMALNA REJESTRACJA

Myślenickie Towarzystwo Kultury  zostało ustanowione z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice oraz grupy założycieli – niezależnych twórców i animatorów kultury w 2011 roku. Formalnej rejestracji Towarzystwa dokonano 30 maja 2011 roku, blisko po 4 miesiącach starań. Myślenickie Towarzystwo Kultury zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000387436. Pierwszy Zarząd Towarzystwa wybrano na 5 letnią kadencję podczas zebrania założycielskiego w lutym 2011 roku spośród członków Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Siedziba Towarzystwa mieści się w najstarszej murowanej kamienicy w Myśleniach przy ulicy Rynek 27.

IDEA TOWARZYSTWA

Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic. Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma być wyrazem szczególnego umiłowania dla kultury, jako procesu towarzyszącego człowiekowi przez całe życie – niezależnie od jego wrodzonych możliwości poznawczych, twórczych czy wreszcie odtwórczych. Działania Towarzystwa opierają się na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji, nowoczesności i wartości narodowych.

SKĄD POMYSŁ NA TOWARZYSTWO?

Pierwotną ideą Towarzystwa była wyłącznie opieka nad Reprezentacyjnym Folklorystycznym Zespołem Miasta i Gminy Myślenice – Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, który po 25 latach współpracy z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sporty (gminna jednostka budżetowa) przekształcił swoją formę na profil NGO. Konieczność ta związana jest z powstającym w Ośrodku Kultury cyfrowym kinem, z czego wynika brak wolnych na zajęcia taneczne pomieszczeń. Jednak z czasem koncepcja ewoluowała i władze Towarzystwa, już na etapie sądowej rejestracji, zainspirowały mieszkańców Myślenic do włączenia się do nowego społecznego ruchu na rzecz kultury. W ten sposób Myślenickie Towarzystwo Kultury stało się organizacją „matką” sprawująca opiekę organizacyjną nad tymi formami społecznego kapitału, które do tej pory ze względów systemowych i instytucjonalnych barier nie miały szans na zaistnienie i realizacji swoich artystycznych, społecznych i edukacyjnych aspiracji.

TOWARZYSTWO DZIŚ

Dziś, Myślenickie Towarzystwo Kultury realizuje 7 zadań jednocząc ponad 350 beneficjentów korzystających czynnie ze świadczonych przez Towarzystwo usług w zakresie kultury i edukacji. Rozpiętość wiekowa grupy kształtuje się na poziomie od 4 do 70 lat. Każda z sekcji (zadań) posiada własną autonomię w kwestiach merytorycznych. W ten sposób stwarzamy szansę udziału szerokich grup w realizacji rzeczywistych potrzeb społecznych. Towarzystwo Kultury dba wyłącznie o sprawną organizację, warunki, prawne aspekty działania i zapewnia konsultacje w opracowywaniu wniosków grantowych i konkursowych. Z Towarzystwem Kultury współpracują inne organizacje społeczne z terenu Gminy Myślenice, m.in. Myślenicka Grupa Poetycka oraz Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice.

Skip to content