Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Misja Myślenickiego Towarzystwa Kultury

Kierując się dobrem i rozwojem ruchu folklorystycznego oraz wszelkich form kultury z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice i grupy założycieli ustanawiamy Stowarzyszenie pod nazwą „Myślenickie Towarzystwo Kultury”. Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji kultury oraz polskiej tradycji ludowej. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic. Powołując do życia Towarzystwo wszyscy jego założyciele kierują się przede wszystkim najwyższym dobrem Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” oraz innych funkcjonujących w ramach Stowarzyszenia form aktywności kulturalno – artystycznej.  Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma być wyrazem szczególnego umiłowania kultury, folkloru i tradycji. Działania Towarzystwa opierają się na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji i wartości narodowych.

Celem działalności Towarzystwa jest:

1. Rozwój działalności artystycznej i organizacyjnej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu  Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych  związanych z upowszechnianiem tańca, śpiewu i ludowego stroju polskiego oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
4. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji tanecznych, muzycznych i wokalnych różnych części geograficznych Polski, Europy i świata.
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi  narodami, grupami etnicznymi, mniejszościami narodowymi, itp.
6. Promocja i popularyzacja polskiego i europejskiego folkloru tanecznego i muzycznego w kraju i za granicą.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi, a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności.
8. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu ich szans – zwłaszcza wśród młodych artystów i twórców.
9. Wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w różnych przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwale, koncerty, wystawy, tournee artystyczne, konkursy, warsztaty artystyczne, itp.) odbywających się w kraju i za granicą.
10. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących szeroko pojętej sfery kulturalnej i artystycznej.
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
12. Kształtowanie postaw pro-społecznych.
13. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
14. Popularyzacja i badania nad tradycją ludową regionu Myślenickiego.
15. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Towarzystwa.
16. Zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej.
17. Edukacja, oświata i wychowanie.
18. Integracja społeczeństwa lokalnego.

Skip to content