Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Statut Myślenickiego Towarzystwa Kultury

STATUT

STOWARZYSZENIA

MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY

 

P R E A M B U Ł A

Kierując się dobrem i rozwojem ruchu folklorystycznego z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice i grupy założycieli ustanawiamy Stowarzyszenie pod nazwą „Myślenickie Towarzystwo Kultury”. Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji ludowej. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic. Powołując do życia Towarzystwo wszyscy jego założyciele kierują się przede wszystkim najwyższym dobrem Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma być wyrazem szczególnego umiłowania kultury, folkloru i tradycji. Działania Towarzystwa będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji i wartości narodowych.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Myślenickie Towarzystwo Kultury w dalszych postanowieniach Statutu zwane Towarzystwem.

§ 2

Siedziba Towarzystwa mieści się w Myślenicach. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a Towarzystwo działa zgodnie z ustrojem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

Towarzystwo jest zawiązany na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Towarzystwo może należeć do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Towarzystwa. Do prowadzenia działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków i władz Towarzystwa.
 2. Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w poprzednim punkcie pokrywa się z majątku Towarzystwa.
 3. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Celem działalności Towarzystwa jest:

 1. Rozwój działalności artystycznej i organizacyjnej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”.
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych związanych z upowszechnianiem tańca, śpiewu i ludowego stroju polskiego oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
 4. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji tanecznych, muzycznych
  i wokalnych różnych części geograficznych Polski, Europy i świata.
 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi narodami, grupami etnicznymi, mniejszościami narodowymi, itp.
 6. Promocja i popularyzacja polskiego i europejskiego folkloru tanecznego i muzycznego w kraju i za granicą.
 7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi, a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności.
 8. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu ich szans – zwłaszcza wśród młodych artystów i twórców.
 9. Wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w różnych przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwale, koncerty, wystawy, tournee artystyczne, konkursy, warsztaty artystyczne, itp.) odbywających się w kraju i za granicą.
 10. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących szeroko pojętej sfery kulturalnej i artystycznej.
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 12. Kształtowanie postaw pro-społecznych.
 13. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 14. Popularyzacja i badania nad tradycją ludową regionu Myślenickiego.
 15. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Towarzystwa.
 16.  Zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej.
 17. Edukacja, oświata i wychowanie.
 18. Integracja społeczeństwa lokalnego.
 19. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 20. Inwestowanie w kapitał ludzki.
 21. Inicjowanie aktywności lokalnej
 22. Samorealizacja i rozwój członków Towarzystwa.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez :

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju, funkcjonowania i prowadzenia Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”.
 2. Realizację warsztatów, kursów, szkoleń i innych działań o charakterze edukacyjnym służących przekazywaniu umiejętności i tradycji, w tym specjalistycznych szkoleń
  dla animatorów, instruktorów kultury, nauczycieli.
 3. Konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, koncerty w tym nowatorskie formy przybliżające współczesnemu odbiorcy unikalne elementy kultury.
 4. Organizowanie imprez estradowych, obozów i zgrupowań szkoleniowych, kontaktów krajowych i zagranicznych.
 5. Organizowanie spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi.
 6. Tworzenie programów i projektów edukacyjnych o atrakcyjnej i nowoczesnej formule skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych dotyczących zagadnień kultur i edukacji.
 7. Tworzenie źródeł służących dokumentowaniu i archiwizowaniu zjawisk kultury ludowej,
  ich gromadzenie, ochrona, udostępnianie i popularyzacja, w tym przede wszystkim działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów, biuletynów informacyjnych, płyt CD, nagrań TV, itp.
 8. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w zakresie zgodnym z celami statutowymi Towarzystwa.
 9. Projekty i działania o charakterze artystycznym, wykorzystujące elementy sztuki ludowej integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne.
 10. Działalność edukacyjna i informacyjna na rzecz zrównania statusu społecznego
  i zawodowego kobiet i mężczyzn zwłaszcza w sektorze kultury i sztuki.
 11. Pozyskiwanie mecenatów dla przedsięwzięć i projektów Towarzystwa.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z pracą Towarzystwa.
 13. Działalność edukacyjna inicjująca przedsiębiorczość i zwiększająca umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi.
 14. przeprowadzanie zbiórek publicznych (zgodnie z Dz.U. z dn. 15.03.1933 nr. 22 poz. 162 z poz. zmianami).

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo. Towarzystwo posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 11

Małoletni poniżej 18 roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa poparty rekomendacją co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
 2. Po odmowie przyjęcia kandydata na członka Towarzystwa zainteresowany może wystąpić do Walnego Zebrania z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie swojej kandydatury. Podjęta decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może być przyjęty przez Zarząd Towarzystwo na postawie pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

§ 14

Członkowie wspierający przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa.

§ 15

Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Towarzystwa. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.
 2.  Korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach, projektach, kursach, seminariach, warsztatach, wyjazdach artystycznych, itp. organizowanych przez Towarzystwo.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Wykonywania prac na rzecz Towarzystwa w ramach realizacji celów.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz Towarzystwa.

§ 19

Członek honorowy posiada wszelkie obowiązki członka zwyczajnego poza obowiązkiem opłacania składek.

§ 20

Członkostwo w Towarzystwie wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie do Zarządu po uiszczeniu zaległych składek.
 2.  Skreślenie przez Zarząd z powodu nie opłacania składek przez okres co najmniej  6 miesięcy.
 3. Wykluczenie z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa.
 4. Śmierć członka lub utratę zdolności do czynności prawnych.
 5. Utratę osobowości prawnej w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
 6. Łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa.

§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 22

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

 1.  Kadencja wszystkich władz Towarzystwa wybranych przez Walne Zebranie trwa 5 lat.
 2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
 3. Ukonstytuowanie  się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyborów.
 4. Członek Towarzystwa może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Towarzystwa.
 5. Wybory władz Towarzystwa dokonywane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów podczas Walnego Zebrania w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.
 6. W wypadku braku quorum, o którym mowa w pkt. 5, wybory mogą odbyć się w drugim terminie w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.  Drugi termin wyborów może być wyznaczony po upływie godziny (przy braku quorum nie można odwołać członków władz Towarzystwa).
 7. Członkowie władz Towarzystwa mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania.
 8. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu władzy lub przez jej przewodniczącego.
 9. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 10. Mandat członka Towarzystwa władz wygasa w przypadku:
  1. Ustania przynależności do Towarzystwa.
  2. Zrzeczenia się mandatu.
  3. Wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
  4. Członkowie władz Towarzystwa mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku, gdy:
   1. Bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych zebraniach danego organu.
   2. Bez ważnych przyczyn nie biorą udziału przez co najmniej 6 miesięcy w powierzonych im pracach.
  5. Wygaśnięcie mandatu członka władz Towarzystwa stwierdza ten organ, którego członkiem był zainteresowany.
  6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Towarzystwa ich skład osobowy jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymania głosów w wyborach. Włączyć można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej statutem.

§ 24

 1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
  a. co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie.
  b. bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebranie należy:

 1. Uchwalanie programu działania i budżetu Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu
  na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie.
 5. Uchwalanie Statutu Towarzystwa i zmian w Statucie oraz regulaminu Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór Prezesa Towarzystwa.
 7. Wybór pozostałych władz Towarzystwa i uzupełnianie ich składu na pisemny wniosek Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Rozpatrywanie odwołań od ustania członkostwa.
 1. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa.
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.

§ 26

 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Zmiany w statucie Towarzystwa podejmowane są przez Walne Zebranie w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. W przypadku braku 50% członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie w odstępie jednej godzinnym od pierwszego.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zebrania może być zwołane:

 1. Na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

§ 29

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zastało zwołane.

§ 30

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 osób w tym:a. Prezesa Zarządu.
  b. Sekretarza Zarządu.
  c. Skarbnika Zarządu.
  d. Członka Zarządu.
  e. Członka Zarządu.

  1. Bezpośredniego wyboru Prezesa Zarządu Towarzystwa dokonuje Walne Zebrania bezwzględną większością głosu w tajnym głosowaniu.
  2. Zarząd wybiera ze swego składu, na wniosek Prezesa w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów: Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków Zarządu.5.     
  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. Przewodniczy im Prezes lub z jego upoważnienia Sekretarz.
  4. Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
  5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. Zakres czynności członków Zarządu oraz regulamin prac określa Zarząd w drodze uchwały.
  7. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.
  8. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa lub Skarbnika.
  9. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu z upoważnieniem Prezesa.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 4. Przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja.
 5. Uchwalanie regulaminów, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania.
 6. Podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych.
 7. Kierowanie działalnością Towarzystwa w zakresie spraw gospodarczych.
 8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i prowadzenia Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca ‘”Ziemia Myślenicka”.
 9. Zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa i określanie minimalnego zakresu ich kompetencji i doświadczania.
 10. Ustalanie regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych
  we wszystkich strukturach Towarzystwa.
 11. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Towarzystwa.
 12. Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia oraz przyznawanie nagród.
 13. Dokonywanie wiążącej wykładni statutu oraz uchwał Walnego Zebrania.
 14. Tworzenie i likwidacja biura Zarządu.
 15. Informowanie o działalności Zarządu.
 16. Przygotowanie sprawozdania rocznego (finansowego i merytorycznego) oraz sprawozdania
  z kadencji.

§ 32

 1. Do głównych zadań Prezesa Towarzystwanależy:a.Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
  b.  
  Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
  c.  
  Przewodniczenie Zarządowi.
  d.  
  Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.
  e.  
  Prezes jest odpowiedzialny za swe działania przed Walnym Zebraniem.
 1. Do głównych zadań Sekretarza Towarzystwa należy:
 1. Kierowanie Towarzystwem podczas nieobecności Prezesa.
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz podczas nieobecności Prezesa.
 3. Przewodniczenie Zarządowi podczas nieobecności Prezesa.
 4. Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.3. Do głównych zadań Skarbnika Towarzystwa należy:
 1. W porozumieniu z Prezesem kierowanie gospodarką finansową Towarzystwa.
 2. Razem z Prezesem, składanie w imieniu Towarzystwa oświadczenia woli w sprawach finansowych.
 3. Prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.

§ 33

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu w tym Prezesa lub Sekretarza.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Towarzystwa.
 2. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna podejmuje nie rzadziej niż raz w roku.
 3. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniem Członków.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Towarzystwa.
 2. nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Towarzystwa w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych, itp.
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa.
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,1. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:
 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zebrania.

Rozdział V
Sekcje Towarzystwa.

§ 35

Członkowie zwyczajni Towarzystwa grupują się w ramach sekcji powołanych stosowną uchwałą przez Zarząd Towarzystwa.

§ 36

 1. Sekcje, stanowiące podstawowe ogniwa struktury organizacyjnej Towarzystwa działają w granicach określonych regulaminem działania sekcji, uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa. Regulamin ten musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Każda z sekcji ma swojego kierownika, który reprezentuje sekcję przed władzami Towarzystwa.
 3. W przypadku grup dziecięcych, tj. w przedziale wiekowym od 4 do 13 roku życia funkcjonuje Rada Rodziców, której przedstawiciel reprezentuje grupę przez władzami Towarzystwa.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze

§ 37

 1. Majątek Towarzystwa powstaje:
 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, lokat, udziałów, ofiarności publicznej.
 3. Z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Towarzystwa.
 4. Z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach prowadzonej wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  Dochody z działalności gospodarczej, w tym wszelkie nadwyżki, służą  wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 5. Z dotacji od organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz innych jednostek zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.
 6. Z dochodów z działalności odpłatnej Towarzystwa.
 7. Z dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych.
 8. Ze środków uzyskane z przeprowadzonych zbiórek publicznych.
 9. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
 10. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
 11.  Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Działalność finansowa Towarzystwa prowadzona jest o budżet uchwalony przez Walne Zebranie na każdy rok kalendarzowy.
 13. Wszelkie dokumenty finansowe oraz akty prawne wiążące Towarzystwo pod względem finansowym podpisują dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i Skarbnik.
 14. Niniejszy Statut zabrania:a.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  b.   
  Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c.    
  Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
  d.   
  Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
  e.    
  Udostępniania konta Towarzystwa w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 38

Wniosek o zmianę statutu i wniosek o likwidację Towarzystwa winien wpłynąć najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 41

Wraz z likwidacją Towarzystwa Walne Zebrania podejmuje uchwałę o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa na rzecz Miasta i Gminy Myślenice.

 

 

Skip to content