Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Myślenickie Mapowanie Miasta

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI. Celem realizacji projektu będzie stworzenie osobistej, multimedialnej mapy miasta uczestników projektu i osadzenie jej poprzez użycie kodów QR w przestrzeni Myślenic. Uczestnikami projektu będzie młodzież z terenu Powiatu Myślenickiego, ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Myślenic. By osiągnąć stawiany sobie cel, spośród 150 uczestników warsztatów dotyczących sztuki współczesnej (site specific) wyłonimy grupę ok. 30 najbardziej zaangażowanych osób, które zadeklarują chęć pracy w obszarze dokumentowania istotnych dla siebie miejsc w Myślenicach.

1. Nazwa projektu:

Myślenickie Mapowanie Miasta

2. Streszczenie projektu (skrótowy opis celu projektu, jego uczestników, zaplanowanych działań i sposobu ich realizacji, spodziewanych efektów wraz z informacją , na co zostanie przeznaczona dotacja). maksymalnie 1600 znaków

Celem realizacji projektu będzie stworzenie osobistej, multimedialnej mapy miasta uczestników projektu i osadzenie jej poprzez użycie kodów QR w przestrzeni Myślenic. Uczestnikami projektu będzie młodzież z terenu Powiatu Myślenickiego, ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Myślenic. By osiągnąć stawiany sobie cel, spośród 150 uczestników warsztatów dotyczących sztuki współczesnej (site specific) wyłonimy grupę ok. 30 najbardziej zaangażowanych osób, które zadeklarują chęć pracy w obszarze dokumentowania istotnych dla siebie miejsc w Myślenicach. Te osoby, wsparte zorganizowanym przez nasz szkoleniem dotyczącym map myśli, rozpoczną pracę nad zgromadzeniem jak największej ilości informacji o wybranym przez siebie miejscu. Zrobią to, w oparciu o instytucje, organizacje i kontakty z ludźmi, które wypracują sami. Wiedza i dokumentacja (także fotograficzna, filmowa) jaką zyskają będzie po jej opracowaniu dostępna na stronie www. mapy i pod odsyłającym do niej kodem QR jaki umieścimy w każdym opisywanym miejscu. Młodzi ludzie konsultować będą na bieżąco informacje, jakie zgromadzą ze specjalistami.
Ponadto, młodzież weźmie udział w warsztatach dotyczących sztuki współczesnej, a szczególnie tej powiązanej z konkretnym miejscem (site specific) i podczas trwania cyklu warsztatowego wykona prace – obiekty i instalacje, które pokaże mieszkańcom miasta podczas wystawy sztuki w przestrzeni publicznej.
Dotacja zostanie przeznaczona przede wszystkim: na realizację strony www., honoraria dla osób prowadzących planowane cykle warsztatowe, materiały plastyczne.

3. Liczba uczestników projektu (bezpośrednio – młodzież aktywnie uczestnicząca w większości działań projektu i pośrednio – wszystkie osoby zaangażowane lub uczestniczące w przynajmniej jednym fragmencie realizowanego projektu). maksymalnie 120 znaków

Około 30 osób – uczestników bezpośrednich projektu, 150 uczestników warsztatów, spośród których wyłonimy docelową grupę.

4. Czas realizacji projektu (od – do)

21 stycznia – 15 lipca 2013

5. Jakie konkretne potrzeby mają młodzi ludzie w Państwa środowisku? (prosimy o wymienienie 5 najważniejszych potrzeb i wskazanie, na jakiej podstawie są one określone)

Twórczości, wykorzystywania ich kreatywności, dawania im możliwości do działania rozmowy, osobiste relacje

Empatii, zwrócenia uwagi na ich problemy, towarzyszenia im, mądrego partnerstwa, rozmowy, osobiste relacje

Dostępności do współczesnych mediów, wykorzystywanych w sztuce współczesnej ankieta

Wiedzy o sztuce współczesnej (streetarcie, muralach, działaniach w przestrzeniach poza galeryjnych) ankieta

Konstruktywnej organizacji czasu, zrobienia czegoś dla siebie i innych rozmowy, osobiste relacje

6. Na którą z wyżej wymienionych potrzeb projekt odpowiada. (określenie konkretnej potrzeby lokalnego środowiska; opis bariery, na którą napotykają odbiorcy projektu). maksymalnie 500 znaków

Projekt w swym założeniu jest odpowiedzią na połączone potrzeby sygnalizowane naszej organizacji przez młodzież. Dotychczas w Myślenicach i okolicy nie było miejsca, gdzie młodzi ludzie mogliby uzyskiwać wiedzę, a przede wszystkim „przepracowywać” ją warsztatowo w zakresie sztuki współczesnej. Młodzież czuje się pominięta w dialogu społecznym i sprowadzona do postaci jedynie ucznia, a nie uczestnika społeczności lokalnej. Projekt mógłby „odczarować” pozycję młodych w mieście.

7. Cel projektu (konkretny, dobrze zdefiniowany, możliwy do osiągnięcia w określonym czasie i odpowiadający na konkretną potrzebę młodzieży). maksymalnie 500 znaków

Stworzenie interaktywnej i subiektywnej mapy miasta, bogatej w „doświadczanie” miejsc ważnych dla uczestników projektu. Oznaczenie tych miejsc kodami QR, stworzenie strony internetowej pozwalającej poprzez czytanie kodu na zapoznanie się każdego z użytkowników ze zgromadzonymi na jego temat wiadomościami. Zdobycie wiedzy na temat mapowania myśli (szkolenie) i pracy metodą projektu (na podstawie działania artystycznego). Stworzenie wystawy sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej miasta.

8. Opis grupy odbiorców (wiek, sposób rekrutacji, miejsce zamieszkania, sposób dojazdu młodzieży spoza miejscowości, w której realizowany jest projekt). maksymalnie 500 znaków

Odbiorcami działania będą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego, uczący się w większości w szkołach na terenie Myślenic (w wieku 13-19 lat). Zakładamy, że warsztaty dotyczące sztuki współczesnej, które przeprowadzimy w sześciu grupach klasowych (ok. 150 osób), które zgłoszą się do naszego projektu pozwolą uaktywnić się szczególnie młodzieży, której potrzeby twórcze nie są dostatecznie spełnione – ok. 30 z nich będzie głównymi beneficjentami projektu.

 projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

ROWNAC_SZANSE_1

 

partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie 

wojewodztwo_malopolskie